Hovedside > DEBATT > Roar Johansen: En generalsekretærs avgang – svar til Lars Gule

SISTE DEBATT:

10.2.2011
Harald Fagerhus
Vi trenger en religiøs lavalder!

10.2.2011
Martin Knutsen
Frie v.s gode valg?

14.1.2011
Morten Horn:
Myter om helse – og skepsis

15.12.2010
Rune Vik-Hansen
Hva er metafysikk?

15.12.2010
Ole P. Lien:
Tro uten følelser er troløshet

3.12.2010:
Ronnie Johanson:
Al-Kubaisi fortjener vår støtte

16.11.2010
Iver Dreiås:
HEF's Giordano Bruno

28.10.2010:
Sara Azmeh Rasmussen:
En sen beklagelse til HEF

26.10.2010
Bente Sandvig:
Svar til Hadia Tajik

26.10.2010
Didrik Søderlind:
Svar til Roger Christensen

18.10.2010
Roger Christensen:
Klisjeer om Sverigedemokraterna

plain box

Fritanke.no er en uavhengig nettavis for livssyn og livssynspolitikk, eid og finansiert av Human-Etisk Forbund.

Fritanke.no redigeres etter redaktørplakaten.

Redaksjonelt stoff i Fritanke.no står ikke nødvendigvis for Human-Etisk Forbunds regning.

plain box Kontakt
Telefon: 23156020
Fax: 23156021
plain box Besøksadresse
Humanismens Hus
St. Olavs gt. 27
Oslo
plain box Postadresse
Pb 6744, St. Olavs plass
0130 Oslo
plain box Ansvarlig redaktør
Kirsti Bergh
bergh {@} human.no
plain box Journalist
Even Gran
gran {@} human.no

Roar Johansen: En generalsekretærs avgang – svar til Lars Gule

Tidligere generalsekretær Lars Gule har i Fri tanke nr. 1/2006 en artikkel som blir presentert som en «forklaring» for de forhold som førte til hans fra­treden. Samtidig etterlyser han en redegjørelse fra hovedstyret om samme sak. 

Hovedstyret (tidligere sentralstyret) er ansvarlig for tilsetting av generalsekretær, og er dennes nærmeste overordnede. De viktigste spørsmål knyttet til generalsekretærens arbeidsforhold, som ansettelse, stillingsinstruks og eventuell avskjedigelse behandles av hele styret, mens den mer daglige oppfølgingen er delegert til styrets arbeidsutvalg og til styreleder. Når slike saker behandles i hovedstyret skjer det i lukket møte, og protokollen viser bare at det er be­handlet en personalsak. Behandlingen av de øvrige per­sonalsaker er ordinært delegert til generalsekretæren, som foretar ansettelser, lønnsjusteringer o.l. Bare unn­taksvis behandler hovedstyret saker knyttet til andre ansatte. 

Alle saker knyttet til ansettelsesforhold behandles fortrolig i forbundet, og hovedstyret verken kan eller vil diskutere taushetsbelagte saker i full offentlighet. Det er derfor ikke aktuelt å gå inn i noen mer detaljert redegjørelse for de forhold som ligger til grunn for Lars Gules fratreden i desember. 

Det konkrete hendelsesforløpet rett før hans fratreden er imidlertid blitt kjent. Lars Gule varslet at han ville endre stillingstittel for mange av de ansatte ved hovedkontoret («alle» skulle bli sjefer) og at han ville gjennomføre dette før han sluttet den 31.1.06. Hovedstyret var ikke enige i dette, og mente at dette i alle fall var et forhold som burde vurderes av den neste generalsekretæren. Lars Gule fikk mange råd og sterke anmodninger om å avstå fra dette. Da han varslet at han ville gjennomføre slike vedtak likevel, fant hovedstyret det riktig å inndra hans delegasjon til å gjøre vedtak i personalsaker. Dette oppfattet Lars Gule som mistillit, og valgte å gå av seks uker tidligere enn planlagt. 

Lars Gule forsikret at han ønsket å markere sitt syn innad, men ikke gå til media med saken. Det ble derfor laget en felles redegjørelse som ble sendt ut som pressemelding fra forbundet. Det er derfor meget overraskende og beklagelig at han kort tid senere skriver et langt innlegg til Fri tanke og presenterer enkelte deler av saken. At han samtidig bryter den taushetsplikten som han tidligere har akseptert, både i forhold til eget ansettelsesforhold og ved å gjengi enkelte deler av hovedstyrets møter som han vet er fortrolig, gjør det hele enda mer beklagelig. 

I samme artikkel fremsetter Lars Gule også annen kritikk mot hovedstyret. Han etterlyser bl.a. skolering av styret. Til det kan det svares at begge de to siste styrene har fått intern opplæring (rettigheter og plikter, styrets arbeidsform, aktuelle saker o.l.) i regi av styrets gjenvalgte medlemmer. Ytterligere skolering kan være ønskelig, men det er ikke fremmet konkret forslag om dette til nå. Valgkomiteen er for øvrig godt kjent med hva slags kompetanse styrets medlemmer bør ha, og søker å balansere dette mot erfaring fra praktisk arbeid i organisasjonen. 

Lars Gule mener at det hovedsakelig er strukturelle forhold i vår organisasjon som er bakgrunnen for at flere generalsekretærer har sluttet før ordinær tid er utløpt. Dette kan nok ha vært en medvirkende årsak ved noen tilfeller, men det er mange andre forhold som også har gjort seg gjeldende.

Fordeling av oppgaver og myndighet mellom styret og generalsekretæren er nå godt beskrevet i forbundet. Likevel vil det alltid være utfordringer knyttet til lederskap i en organisasjon i sterk vekst, med hurtig omstilling og store ambisjoner. Dessuten vil en demokratisk styringsform i en frivillig organisa­sjon alltid bli utfordret av balansen mellom effektivitet og hurtige beslutninger samt involvering og opplevd demokrati. Her kan sikkert også vårt forbund bli bedre i fremtiden. 

Ansettelse av generalsekretær i forbundet har alltid vært en prosess som har vært gjennomført av et tilsettingsutvalg sprunget ut av styret (med ett unntak da sittende styreleder var søker, og tilsettingsutvalget rapporterte til landsstyret). Det har ikke vært vanlig å offentliggjøre søkerlistene, noe som for øvrig også offentlig forvaltning går bort fra i flere saker. Styret har alltid hatt innsyn i tilsettingsutvalgets arbeid, også denne gangen. Det har imidlertid vært uheldig at det ble valgt nytt styre underveis i tilsettingsprosessen, slik at de nye styremedlemmene nødvendigvis måtte tre inn i et arbeid hvor de viktigste premissene ble lagt på forhånd.

Forbundet har nå fått en ny generalsekretær som på kort tid har bidratt til en bedre stemning i vår administrasjon. Vi har tillit til at hun, om nødvendig, vil gjøre eventuelle endringer på en måte som vil være god både for de ansatte og for organisasjonen.

Roar Johnsen, styreleder
Human-Etisk Forbund